• Kontrast:
 • Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
Witamy na stronie placówki

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 279843
 • Do końca roku: 26 dni
 • Do wakacji: 199 dni

Kalendarium

Wtorek, 2023-12-05

Imieniny: Kryspiny, Norberta

Organizacja Gminnego Przedszkola w Końskowoli

 Organizacja przedszkola
Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, który trwa od 1 września do 31 sierpnia roku następnego, z zastrzeżeniem przerw określanych corocznie przez Wójta Gminy na wniosek Dyrektora Przedszkola.
Przedszkole funkcjonuje od poniedziałku do piątku. Dzienny czas pracy przedszkola wynosi 10 godzin - od 6.00 do 16.00.

Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów), lub upoważnioną przez nich osobę pełnoletnią, która może przejąć odpowiedzialność prawną zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

Rodzice (prawni opiekunowie), przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola od godz. 6.00 do 8.30. Ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzanie dziecka było zgłoszone wcześniej osobiście lub telefonicznie.

Odbieranie dziecka z przedszkola trwa do godziny 16.00.

Przedszkole odmówi oddania dziecka pod opiekę osobie odbierającej, której stan budzi uzasadnione wątpliwośći do zapewnienia dziecku bezpieczeństwa. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu.

 

 
Praca wychowawczo - dydaktyczna

Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, program wychowania przedszkolnego "Zabawy z porami roku" - Iwona Grygorowicz, Iwona Lewkowicz, "Czyste Powietrze Wokół Nas" program edukacji antynikotynowej oraz programy własne. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 5 godzin dziennie - o 8.00 do 13.00.

 

Świadczenia i opłaty w przedszkolu

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są z góry od 8 do 15 każdego miesiąca. Opłaty pobierane są zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/160/13 Rady Gminy Końskowola z 14 sierpnia 2013 r.W przypadku nieobecności dziecka, przedszkole zwraca dzienną stawkę żywieniową pomnożoną przez liczbę dni nieobecnych. W przypadku zalegania z odpłatnością, za co najmniej 2 miesiące, dyrektor przedszkola skreśla dziecko z listy wychowanków, po uprzednim powiadomieniu rodziców na piśmie i wyznaczeniu dodatkowego terminu do uiszczenia należności.

 

Rekrutacja dzieci

Rekrutacje dzieci do przedszkola prowadzi się co roku, na podstawie wydanych kart zgłoszeń.

Ramowy rozkład dnia
 • 6:00 - 7:30 - Schodzenie się dzieci, praca kompensacyjno - wyrównawcza przygotowanie pomocy do zajęć i zajęć wspólnie z dziećmi, aktywność inspirowana przez nauczyciela.
 • 7:30 - 8:15 - Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci ( manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne i gry stolikowe ). zabawy i ćwiczenia poranne, ruchowe i ze śpiewem, zabawy integracyjne.
 • 8: 15 - 8:30 - Porządkowanie sali, czynności higieniczne, samoobsługowe, przygotowanie do śniadania.
 • 8:30 - 9:00 - Śniadanie - nabywanie nawyków kulturalnego spożywania posiłków. Mycie zębów po posiłku.
 • 9:00 -10:30 - Zajęcia dydaktyczne według wybranego programu w sali i na powietrzu,( wspomaganie rozwoju dziecka w sferze ruchowej i zdrowotnej, artystycznej, językowej, społecznej, poznawczej). Zabawa ruchowa. Zabawy spontaniczne według upodobań dzieci.
 • 10:30 - 11:30 - Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy ruchowe przy sprzyjającej pogodzie.
 • 11:30 - 12:00 - Czynności samoobsługowe i higieniczno - porządkowe, zabawa ruchowa.
 • 12:00 - 12:30 - Obiad - kształtowanie nawyków kulturalnego spożywania posiłków. Mycie zębów po posiłku. Czynności samoobsługowe, przygotowanie do odpoczynku.
 • 12:30 - 14:00 - Odpoczynek - zapewnienie dzieciom różnych form relaksu w sali, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej, ciche zabawy, zajęcia dodatkowe.
 • 14:00 - 14:15 - Czynności samoobsługowe i higieniczne.
 • 14:15 - 14:30 - Podwieczorek.
 • 14:30 - 16:00 - Aktywność inspirowana przez nauczyciela: zabawy integracyjne, ruchowe, dydaktyczne, ortofoniczne, konstrukcyjne, plastyczno - techniczne, rozmowy indywidualne. Praca kompensacyjno - wyrównawcza. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, prace porządkowe rozchodzenie się dzieci.