• Kontrast:
 • Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
Witamy na stronie placówki

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 198311
 • Do końca roku: 215 dni
 • Do wakacji: 24 dni

Kalendarium

Wtorek, 2023-05-30

Imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy

Koncepcja pracy

Dziecięca wyobraźnia nie ma granic-spróbujmy ją ukierunkować
 
Zatwierdzona Uchwałą Nr 1/2014/2015 Rady Pedagogicznej z dnia 15.09.2014r. 

MISJA:

Każde dziecko jest dla nas ważne, traktujemy je podmiotowo i indywidualnie. Przedszkole zapewnia bezpieczny, radosny i wszechstronny rozwój wszystkich wychowanków. Nasza placówka promuje zdrowie psychiczne i fizyczne, daje możliwość obcowania z literaturą i sztuką, dziecko jest jej współtwórcą. Przedszkole wzmacnia poczucie własnej wartości oraz szacunku dla innych. Zapewniamy wysokiej jakości edukację, prowadzoną przez kompetentnych nauczycieli. Placówka jest otwarta na propozycje i oczekiwania rodziców. W naszym przedszkolu dziecko czuje się bezpiecznie w życzliwej i dobrej atmosferze.

WIZJA:

 • Chcemy, by nasze dzieci nabywały wszechstronnych umiejętności.
 • Tworzymy warunki do rozwoju aktywności dziecka, wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata, na różnych płaszczyznach jego działalności: kształtowanie postawy w obcowaniu z otoczeniem przyrodniczym i społecznym, kształtowanie u dziecka umiejętności odbioru sztuki (rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni, ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, rozwijanie umiejętności wyrażania swoich myśli przeżyć), nabywanie doświadczeń w obcowaniu z kulturą.
 • Dążymy do zapewnienia dzieciom dobrego samopoczucia moralnego, psychicznego i fizycznego.
 • Zachęcamy rodziców do współuczestnictwa w życiu przedszkola.
 • Chcemy, aby nasze dzieci były ciekawe świata i potrafiły zrozumieć siebie i innych.
 • Pragniemy, by nasi wychowankowie posiadali umiejętność racjonalnego myślenia.
 • Dążymy, aby wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałali ze sobą, tworzyli przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.
 • Modernizujemy bazę lokalową. Dbamy o bezpieczeństwo dzieci.
 • Promujemy przedszkole w środowisku lokalnym.

 

CELE STRATEGICZNE:

Kształcenie i wychowanie

 • ujednolicenie własnych oddziaływań wychowawczych z oddziaływaniami rodziny,
 • dbałość o zdrowie i prawidłowy rozwój fizyczny, społeczny i zdrowie emocjonalne dzieci,
 • wyrabianie nawyków higienicznych
 • promowanie zdrowia emocjonalnego,
 • rozwój umiejętności prospołecznych,
 • coraz lepsze przygotowanie dzieci do dalszego etapu kształcenia, stwarzanie warunków do osiągania sukcesów zarówno dzieciom o naturalnym i przyspieszonym tempie rozwoju, jak i dzieciom z trudnościami.

Bezpieczeństwo dzieci i pracowników

 • wyposażenie dzieci w wiedzę o zagrożeniach dla zdrowia i życia oraz sposobach ochrony przed nimi,
 • dostarczenie dzieciom i pracownikom wiedzy na temat bezpiecznych zachowań,
 • modernizacja pomieszczeń, dostosowanie ich do potrzeb dzieci i pracowników,
 • zagospodarowanie ogrodu przedszkolnego zgodnie z wymogami bezpieczeństwa,
 • zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu, zapobieganie niepożądanym zjawiskom i wypadkom.

Kadra Wysoko wykwalifikowana kadra:

 • dyplomy
 • zaświadczenia
 • certyfikaty

Ciągłe podnoszenie kwalifikacji:

 • udział w kursach, szkoleniach
 • Rady Pedagogiczne
 • uczestnictwo w koleżeńskich zajęciach otwartych
 • podejmowanie nowych wyzwań

Dobra realizacja zadań:

 • zadowolenie dzieci, rodziców i dyrektora placówki

Baza estetyczne, dobrze wyposażone przedszkole:

 • meble w salach dopasowane do potrzeb dzieci
 • dobra estetyka, przyjazna dzieciom

Duża ilość pomocy dydaktycznych, zabawek:

 • nowoczesne zabawki i pomoce dydaktyczne
 • kąciki zabawek
 • biblioteczka

Wyposażenie placówki w sprzęt multimedialny:

 • edukacja medialna
 • nowoczesny sprzęt nagłaśniający

Bezpieczny, dobrze zagospodarowany ogród:

 • doposażenie ogrodu w sprzęt do zabaw
 • teren do zabaw ogrodzony siatką z furtką w celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci

Rodzice, dobrze układająca się współpraca z rodzicami

 • co miesięczne spotkania indywidualne z nauczycielem
 • zebrania grupowe

Zaangażowanie rodziców w działalność przedszkola

 • udział w festynach, pomoc w ich przygotowaniu
 • przygotowanie przedstawienia dla dzieci
 • udział w pracach na rzecz przedszkola
 • poszukiwania sponsorów

Promocja

 • aktualizowanie strony internetowej
 • organizowanie imprez o charakterze rodzinnym
 • udział w konkursach
 • współpraca z innymi przedszkolami i ze Szkołą Podstawową w Końskowoli
 • współpraca z najbliższym środowiskiem lokalnym

Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania dydaktyczno-wychowawcze i wpływa na wysoką ocenę. Placówka inwestuje w nauczycieli, pracowników, bazę lokalową, a zyskują na tym przede wszystkim dzieci. Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy.

WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA:

Sylwetka absolwenta:

 • jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze potrafi współdziałać w zespole
 • jest zainteresowany nauką i literaturą jest samodzielny jest aktywny w podejmowaniu działań lubi działania twórcze jest wrażliwy estetycznie akceptuje zdrowy
 • styl życia ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego czuje się Polakiem